Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 14.03.2023 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 115/4 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 14.03.2023 r., znak: OŚ.6220.1.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf