Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04.04.2023 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 486/4 w obrębie Długomiłowice w gminie Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 486/4 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś. (decyzja z dnia 04 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.6.2023).                                       

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf