Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 07.04.2023 r., znak: OŚ.6220.3.6.2023 dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego), w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża "DĘBOWA I" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Dębowa, gm. Reńska Wieś. 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf