Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27.06.2023 r., znak: OŚ.6220.8.1.2023 o wszczęciu - na wniosek Kopalnia Poborszów Sp. z o. o., ul. Polna 1B, Jaryszów, 47-143 Ujazd z dnia 15 czerwca 2023 r. (uzupełniony przy piśmie z dnia 21 czerwca 2023 r.) - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Poborszów” oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną" - planowanego do realizacji na dz. nr 83, 97, 98, 99, 100, 103/1, 105, 107, 108, 109, 110, 111/1, 112, 115, 119, 120, 121/2, 123, 124, 127/1, 128, 130/1, 132, 141/2, 143/1, 151/5, 151/6, 152, 154, 155/1, 160, 162, 164, 165/1, 167/1, 169, 170, 175, 176, 177/1, 182, 183/2, 186, 191, 193, 194/1, 194/2, 194/10, 195, 196, 198, 201/1, 204, 205/1, 209/1, 211, 213/1, 217, 229/1, 230/3, 245/1, 246, 251, 262, 269, 746/1 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś (karta mapy 8) oraz na dz. nr 235, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 579/2, 579/3, 582 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś (karta mapy 3).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego razem z ww. wnioskiem) jest wydobywanie kruszywa naturalnego w ramach projektowanego obszaru górniczego w obrębie udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Poborszów” w kat. C1 położonego na gruntach miejscowości Poborszów oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną na gruntach miejscowości Komorno i Poborszów. Obszar planowanego przedsięwzięcia (tj. teren planowanej eksploatacji złoża kruszywa, teren zajęty przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia) o powierzchni łącznej ok. 188,5 ha zlokalizowany jest w całości w granicach administracyjnych gminy Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf