Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2023 r., znak: OŚ.6220.10.17.2022 - dot.  zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu" – planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf