Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś z dnia 6 września 2011 r. - pobierz plik *doc