Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 483/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia  wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy  odpowiedniej kategorii oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Rozpoczęcie konsultacji: 10 lipca 2024 r.

Zgłaszanie uwag:

Uwagi mogą składać uprawnione podmioty, tj.:
1) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego, w obszarze podlegającym konsultacjom w terminie: od dnia 10 lipca 2024 r. do dnia 24 lipca 2024 r.
2) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego w terminie: od dnia 10 lipca 2024 r. do dnia 9 sierpnia 2024 r. opiniuje przedmiotowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczyna się konsultacje:

Uchwała nr 483/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 09.07.2024 r.

Załączniki

WIĘCEJ NA TEMAT KONSULTACJI TUTAJ

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego koncesja geologiczna - na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża
„Poborszów”, położonego na terenie miejscowości: Poborszów i Komorno, gm. Reńska Wieś dla firmy TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. (pobierz)