Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i  młodzieży" (pobierz)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza, oświadczenie, rysunek

Rysunek MPZP (projekt) - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf

Uzasadnienie - pobierz plik *pdf