Zarządzenie Nr 97/2014

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz § 7 ust. 3 Uchwały Nr XLII/288/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014 r., poz. 1608) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrzywnica.
§ 2. Zebranie Wiejskie, na którym odbędą się wybory, o których mowa w § 1 wyznacza się na poniedziałek 5 stycznia 2015 r. o godz. 1800 w świetlicy TSKN w Pokrzywnicy, ul. 1 Maja 12.

§ 3. Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
  3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Sołtysa.
  6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.