Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bytków

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 101/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bytków, które odbędzie się 22 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 1800 w domu państwa Majnusz, ul. Główna 23.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
  3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Sołtysa.
  6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski