O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

- plik do pobrania (doc*)