Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 24.08.2023 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 345/23, obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 345/23 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 24.08.2023 r., znak: OŚ.6220.9.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.