Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21.02.2024 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Poborszów” oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na dz. nr 83, 97, 98, 99, 100, 103/1, 105, 107, 108, 109, 110, 111/1, 112, 115, 119, 120, 121/2, 123, 124, 127/1, 128, 130/1, 132, 141/2, 143/1, 151/5, 151/6, 152, 154, 155/1, 160, 162, 164, 165/1, 167/1, 169, 170, 175, 176, 177/1, 182, 183/2, 186, 191, 193, 194/1, 194/2, 194/10, 195, 196, 198, 201/1, 204, 205/1, 209/1, 211, 213/1, 217, 229/1, 230/3, 245/1, 246, 251, 262, 269, 746/1 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś (karta mapy 8) oraz na dz. nr 235, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 579/2, 579/3, 582 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś (karta mapy 3).

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek Kopalni Poborszów Sp. z o. o., ul. Polna 1B, Jaryszów, 47-143 Ujazd z dnia 15 czerwca 2023 r.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21.02.2024 r., znak: OŚ.6220.8.21.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.