Sesja Rady Gminy Reńska Wieś
odbędzie się w dniu 26 października 2022
o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem TUTAJ:

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20.10.2022 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK nr 38: Etap III” - planowanego do realizacji na terenie gminy Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 20 października 2022 r., znak: OŚ.6220.13.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.