Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z  2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Reńska Wieś przystępuje do zakupu paliwa tj. węgla kamiennego na mocy w/w ustawy dla mieszkańców Gminy Reńska Wieś od dnia 1.01.2023 do 30.04.2023 r.

Ogłoszenie o UDZIELENIU DOTACJI w ramach otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Rodzaj zadania publicznego: „Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego” na 2023 rok (pobierz)

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na 2023 rok (pobierz)