Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 29 lutego 2024 r., znak: ŚR.6220.3.2023  – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: <„Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”> planowanego do realizacji na terenie działek w obrębie gminy Reńska Wieś i gminy Cisek.

Pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Pobierz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - plik *.pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2024 r. - zawiadomienie że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
  2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP z uwagi na konieczność analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku oraz konieczność wniesienia uzupełnień przez Wnioskodawcę.

 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf