Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 09.11.2022 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie KAMET S.A. zlokalizowanym w Pociękarbiu przy ul. Aluminiowej” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 345/10, 345/11, 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 09 listopada 2022 r., znak: OŚ.6220.11.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z  2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Reńska Wieś przystępuje do zakupu paliwa tj. węgla kamiennego na mocy w/w ustawy dla mieszkańców Gminy Reńska Wieś do dnia 31.12.2022 r.