Wyłożenie do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza, oświadczenie, rysunek

Rysunek MPZP (projekt) - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf

Uzasadnienie - pobierz plik *pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Rysunek zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Rysunek zmiany studium-uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik *pdf

Treść zmiany studium-uwarunkowania rozwoju - pobierz plik *pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko  - prognoza, oświadczenie, rysunek