POSTANOWIENIE

W SPRAWIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REŃSKA WIEŚ,

SPORZĄDZANEJ W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obszar planu położony jest w sołectwie Radziejów (część działki nr 81/12).

- pobierz plik *doc

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.