WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

Ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

I RODZAJ ZADANIA

1.Zadanie obejmuje:

- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych, starszych

- poradnictwo w sprawach medycznych ,higieny i odżywiania,

- wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

- opieka paliatywna,

- usługi zabiegowe,

- działalność edukacyjna, profilaktyczna

II TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.Termin realizacji zadania od zawarcia umowy o dotację do 31.12.2017r.

2.W roku 2017 na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 29.000,00 zł

3.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o wykonanie zadania publicznego.

4.Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.

III ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Zlecenie realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt I będzie miało formę wspierania realizowanego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2.O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe ,wskazane w art.3 ust.2 oraz podmioty wskazane w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Reńska Wieś .

3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

4.Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5.Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.

6.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania ,zobowiązuje się do wykonania zadania
w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

8.Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

9.Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu
w terminie 30 dni po upływie terminu ,na który umowa została zawarta.

10.Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 IV WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. ,poz.1817) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz .U z 2016r,poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

V TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU

1.Ofertę konkursową na realizację zadania wskazanego w pkt I należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego „ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY ,PROMOCJI ZDROWIA I DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2016r. w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 47-208 Reńska Wieś ,ul. Pawłowicka 1.Decyduje data wpływu.

2.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.

2.Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ,powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

3.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

4.Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

5.Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.Określa się następujące kryteria oceny ofert:

1. kryteria formalne:

a. zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu-od 0-2 pkt

b. zapewnienie wymaganego wkładu finansowego – od 0-3 pkt
2.kryteria merytoryczne ,kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a. proponowana jakość wykonania zadania –wkład rzeczowy i osobowy (dyspozycyjność kadry pielęgniarskiej, kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane) – od 1 -5 pkt

b. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania oraz wpływ realizowanego zadania na poprawę warunków opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi – od 1 – 5 pkt

c. możliwość realizacji zadania publicznego, ilość osób przy udziale których zadanie będzie realizowane i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki pielęgnacyjnej – od 1-5 pkt

3.kryteria społeczne ( dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach oferty ,trwałość realizacji zadania ) od 1 -5 pkt

4.kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe ,rzeczowe oraz doświadczenie, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych ,dotychczasowa współpraca
z samorządem lokalnym)

5.kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych ) od 1 -10 pkt

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku ,gdy wpłynie tylko jedna oferta.

8.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rańska Wieś ,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś.

9.Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

10.O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ REŃSKA WIEŚ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju wyniosła :

  1. w roku 2015 – 29.000 zł
  2. w roku 2016 – 29.000 zł

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podmiot,którego oferta zostanie wybrana ,zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

2.Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

Wójt Gminy

Marian Wojciechowski

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 stycznia 2017r.- pobierz plik (*pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu nr 5/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. - pobierz plik (*pdf)

 

Zawiadamiam, że dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 14°° odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Reńska Wieś, w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Reńska Wieś na 2017 rok.
  3. Przedstawienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie posiedzenia.