O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 4 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - LGD „Euro-Country”

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniach 8 czerwca oraz 20 czerwca br. o godzinie 10:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2. (sala po prawej stronie) odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców oraz osób zainteresowanych PROW 2014-2020. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje w zakresie możliwości tj. zakresu pomocy oraz warunków otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz planowanego harmonogramu naborów.

Pomoc doradczą uzyskać można uzyskać również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny 77 8873 027 z osobami pracującymi w biurze LGD „Euro-Country”.