WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych

 

w roku 2015.

 

 I. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku  wiejskim   zawłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 1. W budżecie gminy Reńska Wieś na realizację wskazanego zadania planuje się przeznaczyć  w 2015 roku kwotę 75.000 zł.( na II półrocze) na cały rok 150.000,- zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w czasie przeznaczonym na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

 2. Wysokość dotacji w 2014 roku wynosiła 150.000 zł.

 

 III. Termin i warunki realizacji zadania:

 

        1.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj Dz.U. z 2014r. poz 1118, 1138, 1146, z późniejszymi zmianami).

 

       2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 01 lipca 2015 do 31 grudnia 2015r.

 

       3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

 

 IV. Warunki przyznawania dotacji:

 

      Wójt Gminy Reńska Wieś może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna i finansową.

 

 V. Podmiot składający ofertę:

 

     1. Posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania

 

    2. Posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania

 

    3. Posiada wkład własny finansowy

 

 VI. Termin składania ofert:

 

        Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1,

 

       w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

 

             Do ofert należy dołączyć:

 

         1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ( z ostatnich 3 miesięcy)

 

         2. Sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu (bilans, rachunek wyników za rok 2014) oraz sprawozdanie merytoryczne za 2015r.

 

         3. Aktualny statut oraz potwierdzony skład Zarządu LKS/LZS przez organ rejestrowy (KRS lub Starostwo Powiatowe Kędzierzyn – Koźle).

 

 VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert

 

2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku „w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” (Dz. U. Nr 264. poz. 2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione przez oferenta

 

3. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoja propozycję

 

4. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

 

 VIII. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Wartość merytoryczna oferty.

 

2. Koszt realizacji zadania.

 

3. Ocena realizacji wcześniejszych projektów.

 

4. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

 

5. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.

 

6. Dotychczasowa współpraca z samorządem.

 

7. Rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy.

 

8. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasobami dotyczącymi rodzaju działalności  lub proponowanego zadania publicznego.

 

9. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, sporządzone na niewłaściwym wzorze oferty, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 

 IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

 

2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś jest zobowiązany do:

 

   - poddania się okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania

 

   - wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

 

   - dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o których mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś z dn. 25 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- pobierz plik (*pdf)

Załącznik do Zarządzenia nr 47/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015r.- pobierz plik (*pdf)

Zapraszam na obrady IX sesji Rady Gminy Reńska Wieś, które odbędą się dnia 25 czerwca 2015 r., o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś.
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.
 5. Funkcjonowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Reńska Wieś.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego- podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie opinii;
 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej:

-          o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Gminy Reńska Wieś,

-          o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok

 1. Komisji Rewizyjnej:

-          w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2014,

 1. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok- podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad projektami uchwał:

-          w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015,

-          w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Reńska Wieś (obręb Radziejów).

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Zapytania i interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad.