Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach, którego Gmina Reńska Wieś ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Reńska Wieś planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś ” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Reńska Wieś. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu gminy). Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Reńska Wieś ”.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 11.02.2016 r. do 16.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, pokój nr 9 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Reńska Wieś lub pobrać ze strony internetowej: www.renskawies.pl/bip/ – zakładka Ochrona środowiska - azbest. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Reńska Wieś,
  • kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych nośnikach danych, jak i wersję papierową),
  • oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
    2 kwietnia, 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Reńska Wieś.
  2. Data wpływu do Urzędu Gminy Reńska Wieś kompletnego wniosku.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Reńska Wieś o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Reńska Wieś nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi – pokój nr 9 lub pod numerem tel. 77 4820107

Formularz wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Reńska Wieś- pobierz plik (*pdf)

Formularz wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Reńska Wieś- pobierz plik (*doc)