O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz 5/2013 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonej do dzierżawy  w 2013 r. w formie bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś, który obejmuje obszar położony w sołectwach: Bytków, Długomiłowice, Gierałtowice, Łężce, Naczysławki, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- pobierz plik *doc