O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz 2/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do dzierżawy  w 2013 r. w formie bezprzetargowej.

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w 2013r.

Rodzaj zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży".

 pobierz ogłoszenie - plik pdf*