Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski

W miniony piątek przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

  • Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020

oraz

  • Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Więcej informacji na stronie Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla gminy Reńska Wieś na kadencję 2016- 2019 do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu- 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- 0 ławników.

Zgodnie z 158. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 133) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 65 lat.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

Art. 159. § 1 ustawy stanowi, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wyboru ławników do Sądu Okręgowy w Opolu dokona Rady Gmin Reńska Wieś w głosowaniu tajnym.

Zgłoszenia do 30 czerwca br. można skłądaćw Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś. Informacje można uzyskać pod nr telegonu 774820123 wew. 19. Zgłoszenia dokonuje się

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. informację z  Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  5.  2 zdjęcia  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika- pobierz plik (*doc)

Lista osób zgłaszających ławnika- pobierz plik (*doc)

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie- pobierz plik (*doc)

Wzór oświadczeń- pobierz plik (*doc)