indeks 2 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Wójt Gminy Bierawa, Wójt Gminy Cisek, Wójt Gminy Pawłowiczki , Wójt Gminy Polska Cerekiew, Wójt Gminy Reńska Wieś, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójt Gminy Jemielnica, Burmistrz Gminy Leśnica,  Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie, Burmistrz Gminy Ujazd, Burmistrz Gminy  Zawadzkie oraz  Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski i Starosta Strzelecki

informują o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu:

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

Opracowanie „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.


Projekty  dokumentów znajdą  Państwo na stronach internetowych właściwych gmin i powiatów oraz stronie:  www.subregionkk.pl.   Są one również udostępnione do wglądu  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibach  niżej wymienionych Urzędów. Zachęcamy do zapoznania się z  ZPGN oraz prognozą oddziaływania na środowisko i przekazywania swoich uwag, wniosków za pośrednictwem  formularza konsultacji
 Uwagi można zgłaszać do 29 lipca :
1. w formie elektronicznej:  za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4;
3. osobiście:  poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie:

 • Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 411,
 • Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa – Referat Inwestycji, Remontów, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Ochrony Środowiska, pokój 37,
 • Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. 23,
 • Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, budynek nr 1, pokój nr 7,
 • Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, pl. Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, sala posiedzeń II piętro,
 • Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. nr 16,
 • Urzędu Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, pokój nr 9,
 • Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3,
 • Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pok. nr 102,
 • Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 32, II piętro,
 • Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami, pok. 303,
 • Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca, 147-100 Strzelce Opolskie, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 21,
 • Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pok. 107 (sekretariat)

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej  gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  z dnia 03 czerwca 2013 r. zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  w porozumieniu  z właściwym terytorialnie wójtem/burmistrzem/starostą (Parterem).

Jednocześnie informujemy, że odbędzie się również dyskusja publiczna nad projektem dokumentu.

Więcej informacji na temat ZPGN udziela przedstawiciel wykonawcy p. Michał Drabek, dostępny  pod numerem tel. 77 441 15 77 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, iż równolegle trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a  w/w projekty  opiniowane są  właśnie przez Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

indeks 1

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - pobierz plik *pdf

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - pobierz plik *pdf

Formularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społecznych - pobierz plik *pdf

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi,

ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r.