Możliwość udziału społeczeństwa w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów: „Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” oraz „Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”

Szanowni Państwo,

Od 11 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w jednostkach samorządu terytorialnego objętego projektem:

- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;

- Urząd Gminy Bierawa: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa;

- Urząd Gminy Cisek: ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek;

- Urząd Gminy Pawłowiczki: Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki;

- Urząd Gminy Polska Cerekiew: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew;

- Urząd Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;

- Urząd Gminy Jemielnica: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;

- Urząd Miejski Leśnica: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;

- Urząd Miejski Strzelce Opolskie: Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;

- Urząd Gminy Ujazd: ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;

- Urząd Miejski Zawadzkie: ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie;

oraz na stronie internetowej www.subregionkk.pl.

Poza projektami dokumentów wraz z oceną oddziaływana na środowisko na stronie www.subregionkk.pl znajdą Państwo formularze konsultacyjne, które ułatwią składanie uwag i wniosków do opracowywanych projektów.

Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie można składać do 4 stycznia 2015 r. bezpośrednio
w jednym z biur podawczych w/w j.s.t, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania poszczególnych samorządów bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pragniemy również poinformować, że oba projekty dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn-Koźle Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13

alt

alt

 

ZARZĄDZENIE nr 90/2014

WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 08 grudnia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Programie Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015 na pierwsze półrocze roku 2015” pt : WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3

Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 4

Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zlecanych do realizacji określa Załącznik- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Reńska Wieś.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl

Zarządzenie nr 90/2014 Wojta Gminy Reńska Wieś z dnia 08 grudnia 2014 r.- pobierz plik (*pdf)

Załącznik do zarządzenia nr 90/2014- Ogłoszenie otwartego konkrsu ofert- pobierz plik (*pdf)