Wykaz dziennych opiekunów

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłoszenia dziennych opiekunów do wykazu prowadzonego przez Wójta Gminy.
Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

działających na terenie Gminy Reńska Wieś

Lp.

Nazwisko

Imię

 

1.

Królewicz

 

Danuta

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert przez Wójta Gminy Reńska Wieś w dniu 02.10.2014r. na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ,którego realizacja odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2013r. poz.1457),uchwał NR XLV/300/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
Nr XLV/301/2014 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w ramach zawartego Porozumienia nr 543/P/PO/2014 z dnia 15 września 2014r. pomiędzy Gminą Reńska Wieś ,a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” ,wpłynęła jedna oferta złożona przez :
1.Panią Danutę Królewicz
Oferta obejmowała realizację zadania w okresie trwania projektu „Powrót do zatrudnienia” na terenie Gminy Reńska Wieś i na rzecz dzieci będących jej mieszkańcami .W ocenie Komisji Konkursowej Pani Danuta Królewicz posiada możliwości prawne ,organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego konkursem .
Oferta spełnia warunki konkursu i gwarantuje wysoką jakość wykonania zadania.
Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z opiekunem dziennym wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.
Wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy, z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania i wynosi w okresie trwania projektu „Powrót do zatrudnienia” 10,80 zł za jedną godzinę świadczonej opieki .
Ogłoszenie o wyborze oferenta zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś , stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.