Ogłoszenie

Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 14 lutego 2014r.

 

o  rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań  na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r. Nr 96,poz.873 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia  7 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru ofert z przeprowadzonego konkursu z zakresu ochrony ,promocji zdrowia i działań  na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2014 ogłasza się wyniki konkursu na w/w zadanie:

Lp.              Nazwa oferenta                                 Przyznana dotacja

1. Caritas Diecezji Opolskiej                       28.000,00 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2014 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę  28.000,00 zł
Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę 28.000,00 zł  .
Z oferentem zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania. 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś ,stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Reńska Wieś
Marian Wojciechowski