UCHWAŁA nr II/7/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202.) oraz §1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1050 z późn. zm.[2]) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla Wójta Gminy Reńska Wieś następujące miesięczne wynagrodzenie, na które składać się będzie :

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie5.200 zł.
  2. Dodatek funkcyjny w kwocie1.500 zł.
  3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.040 zł.
  4. Dodatek specjalny w wysokości 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.680 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


[1]zmiany do tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013r. poz.645 i 1318, z 2014r. poz. 379, 1072.

[2]zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013 r. poz. 1218; z 2014r. poz. 958.