Uchwała nr III/10/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2015 rok

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 4’ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.1356, z 2013r. poz.1563, z 2014 r. poz. 822, 1188.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2015 będący częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, o której mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2015- pobierz plik (*pdf)