flaga i godo na www

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina Reńska Wieś złożyła wniosek do funduszu jw. i otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Majątkowa w Łężcach" polegająca na przebudowie odcinka 104 m drogi gminnej do popegeerowskich zabudowań mieszkalnych (ul. Majątkowa 5, 9, 11. 13) w Łężcach. Przebudowa pozwoli stworzyć drogę o powierzchni 317,5 m2 nawierzchni bitumicznej i 62,4 m2 poboczy. Inwestycja znacznie podniesie standard życia rodzin zamieszkujących ten teren, oraz przyczyni się do wyrównania różnic społecznych w miejscowości.

Zadanie realizowano w okresie od 12-08-2021r. do 11-10-2021r.

Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 85 694,05 zł.

 

 „Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: „Program MALUCH+ 2021”

Łączna wartość zadania: 566 510,11 PLN

Kwota dofinansowania:  264 000,00 PLN

Okres realizacji: wrzesień 2021 - kwiecień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Maluch+” dla zadania polegającego na utworzeniu w Reńskiej Wsi, przy ul. Kolejowej 2, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klubu dziecięcego) z 8 miejscami opieki.

 Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny przebuduje parter dawnego dworca kolejowego w Reńskiej Wsi i wybuduje plac zabaw w celu utworzenia placówki: Klub Malucha „Stacyjkowo” w Reńskiej Wsi.

Otrzymane pieniądze pozwolą również na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata czyli dla najmłodszych mieszkańców gminy Reńska Wieś.

 

*****

 Ostatecznie Klub Malucha STACYJKOWO w Reńskiej Wsi odebrano 6 maja 2022 roku, a rozpoczęcie działalności ma nastąpić z dniem 1 września 2022r.

 

 

„Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: „Program MALUCH+ 2021”

Łączna wartość zadania: 947 250,00 PLN

Kwota dofinansowania:  396 000,00 PLN

Umowa nr 2/M1/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Okres realizacji: październik 2021 - sierpień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Maluch+” dla zadania polegającego na utworzeniu w Mechnicy przy ul. Młyńskiej 40, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klubu dziecięcego) z 12 miejscami opieki. Wsparcie zaplanowanej inwestycji jest na poziomie 396 tys. zł w tym na wydatki bieżące 50 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny wybuduje kompleks przedszkolno-opiekuńczy wraz z placem zabaw w celu utworzenia placówki: Klub Malucha w Mechnicy. Otrzymane pieniądze pozwolą również na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata czyli dla najmłodszych mieszkańców gminy Reńska Wieś.

Wartość zadania „Klub Malucha w Mechnicy” po przetargu wynosi 947,25 tys zł.

flaga i godo na www

„Remont dróg lokalnych

na terenie sołectwa Pokrzywnica”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 1 061 750,44 PLN

Kwota dofinansowania: 743 225,31 PLN

Umowa nr RFRD/G/16/2020/U/2021 z 19 maja 2021r.

Okres realizacji: lipiec - październik 2021 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość dróg - 3520,00m,

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC 11S - 16525,78 m2,

-pobocza utwardzone frezowinami - 1687,00 m2,

- pobocza ziemne - 1624,80 m2.