Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji  o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Większyce, gmina Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

 

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

 

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 08.11.2021 r., znak: OŚ.6220.7.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

 

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.