Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: OŚ.6220.9.16.2021 - dot.  zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z przedłożonym raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej. W projektowanej biogazowni w wyniku beztlenowej fermentacji surowców wsadowych (materiałów roślinnych) wytwarzany będzie biogaz, który będzie następie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w agregacie prądotwórczym w procesie kogeneracji.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf