Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.08.2022 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 62/4, 62/5 i 62/6 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 25 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.8.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.