Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19.12.2022 r., znak: OŚ.6220.10.10.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu" - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/10, 345/11 oraz 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś - w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf