Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26.01.2023 r. dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego), w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu" planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KAMET S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś z dnia 08 lipca 2022 r., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Liszkę.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf