Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 16.02.2022 r., znak: OŚ.6220.1.5.2023 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 115/4 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf