Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 09.03.2023 r., znak: OŚ.6220.2.5.2023 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 486/4 w obrębie Długomiłowice w gminie Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 486/4 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf