Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) z dnia 26.04.2023 r., znak: OŚ.6220.3.8.2023 o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś decyzji z dnia 26.04.2023 r., znak: OŚ.6220.3.7.2023 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „DĘBOWA I” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Dębowa, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf