Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś w zakresie wyznaczenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Dębowa 2" we wsi Dębowa - pobierz plik *doc

Ogłoszenie o podaniu do wiadomości o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium..., prognozy oddziaływania na środowisko, stanowiska RDOŚ w Opolu oraz stanowiska PPIS w Kędzierzynie-Koźlu - pobierz plik *doc