WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ  o g ł a s z a

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie  wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. z 2009r. nr 184, poz. 1436).

2.      Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać :

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki ( zespołu),

b) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierającego w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

d)oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w literze „c”

e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania  albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

g) oświadczenia że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne .

h) oświadczenia że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

i) oświadczenia że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990  oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2007r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela

l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego.

ł) oświadczenia, ze  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

m) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

n) oświadczenia, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dniu 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na kandydata na stanowisko : Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi „ w terminie do dnia  30 lipca 2012r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1 ; 47-208 Reńska Wieś.

 Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Reńska Wieś . O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie: konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi- pobierz plik (*pdf)

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz tryb pracy komisji konkursowej- pobierz plik (*pdf)

Ogłsozenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi- pobierz plik (*pdf)