Zawiadamiam, że dnia 23 stycznia 2013 r. o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.

5.      Podsumowanie działalności Rady Gminy i Komisji Stałych za 2012 rok

6.      Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

7.      Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2013 roku.

8.      Przedstawienie planu pracy Komisji Finansowo- Gospodarczej na 2013 rok.

9.      Głosowanie nad projektami uchwał:

-         w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok,

-         w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś,

-         w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska  Wieś,

-         w sprawie dalszego wydzierżawienia sali gimnastycznej w Mechnicy,

-         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok dla Gminy Reńska Wieś,

-         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2013 rok.

10.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

11.  Zapytania i interpelacje.

12.  Zamknięcie obrad.

 

   Krystian Flegel

  Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś