Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Czysty Region nr XXX/27/13 z dnia 12.03.2013 r. informuję że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wraz z załącznikami (kopia obecnie obowiązującej umowy na odbiór odpadów, bądź oświadczenie o braku egzemplarza umowy wraz z ostatnim dowodem wpłaty za odbiór odpadów) będą przyjmowane we wszystkich sołectwach na terenie gminy  Reńska Wieś wg n/w harmonogramu.
15.04.2013 r. – Pociękarb-Bytków (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Klub-sala wiejska w Pociękarbiu)
16.04.2013 r. – Gierałtowice (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
16.04.2013 r. – Naczysławki (godz. 12:05- 13:00)
(Miejsce spotkania – Klub-świetlica wiejska)
17.04.2013 r. – Większyce-Radziejów (godz. 10:00- 13:00)
(Miejsce spotkania – świetlica TSKN w Większycach, ul. Kozielska 5)
18.04.2013 r. – Łężce (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
18.04.2013 r. – Pokrzywnica (godz. 12:15-14:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
19.04.2013 r. – Kamionka (godz. 10:00- 11:00)
(Miejsce spotkania – sala OSP)
19.04.2013 r. – Mechnica  (godz. 11:10- 13:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
23.04.2013 r. – Długomiłowice-Dębowa (godz. 10:00- 13:00)(Miejsce spotkania – Sala OSP w Długomiłowicach)
24.04.2013 r. – Reńska Wieś (godz. 10:00- 14:00)
(Miejsce spotkania - Urząd Gminy pokój nr 4)
25.04.2013 r. – Poborszów (godz. 10:00- 12:00)
(Miejsce spotkania – Sala OSP)
25.04.2013 r. – Komorno (godz. 12:15- 13:15)
(Miejsce spotkania - Zespół Szkół Komorno-klasa Nowa Mechanizacja-warszaty)

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

 

Pouczenie:

Art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.