ZARZĄDZENIE nr 90/2014

WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 08 grudnia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Programie Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015 na pierwsze półrocze roku 2015” pt : WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3

Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 4

Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zlecanych do realizacji określa Załącznik- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Reńska Wieś.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl

Zarządzenie nr 90/2014 Wojta Gminy Reńska Wieś z dnia 08 grudnia 2014 r.- pobierz plik (*pdf)

Załącznik do zarządzenia nr 90/2014- Ogłoszenie otwartego konkrsu ofert- pobierz plik (*pdf)