W styczniu i lutym w sołectwach Gminy Reńska Wieś odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję w latach 2015- 2019.

Zgodnie z postanowieniami statutów sołectw Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał oraz wyborów w obecności co na jmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób. Osobami uprawnionymi do głosowania są pełnoletni mieszkańcy, stale zamieszkujący na terenie sołectwa.
W przypadku braku quorum, (obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania) następne Zebranie Wiejskie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę osób biorących w nim udział.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Zebraniach Wiejskich, na których przeprowadzone zostaną wybory.