KONKURS OFERT

WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Reńska Wieś na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

RODZAJ ZADANIA

1.Zadanie obejmuje:

- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych, starszych

- poradnictwo w sprawach medycznych ,higieny i odżywiania,

- wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

- opieka paliatywna,

- usługi zabiegowe,

- działalność edukacyjna, profilaktyczna

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.Termin realizacji zadania od zawarcia umowy o dotację do 31.12.2015r.

2.W roku 2015 na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 29.000,00 zł

3.Dotacja na realizację tego samego zadania w 2014r. wyniosła 28.000,00 zł

4.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o wykonanie zadania publicznego.

5.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U .Nr 6, poz.25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiotowej

2.Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3.Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU

1.Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego „ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY, PROMOCJI ZDROWIA I DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o którym mowa w pkt 3 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

2.Do ofert należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym

2) sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni

3) rachunek wyników i bilans za rok poprzedni

3.Konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reńska Wieś

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś

4.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

5.Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrywania wniosków na dotację z budżetu gminy Reńska Wieś na 2015r. Wójt Gminy Reńska Wieś powoła komisję konkursową.

6.Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie 7 dni od upływu terminu określonego do składania ofert.

Wójt Gminy

Marian Wojciechowski

Zarządzenie Nr 1/2015 Wojta Gminy Reńska Wieś w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- pobierz plik (*pdf)