Zapraszam na obrady IX sesji Rady Gminy Reńska Wieś, które odbędą się dnia 25 czerwca 2015 r., o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś.
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.
 5. Funkcjonowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Reńska Wieś.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego- podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie opinii;
 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej:

-          o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Gminy Reńska Wieś,

-          o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok

 1. Komisji Rewizyjnej:

-          w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2014,

 1. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok- podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad projektami uchwał:

-          w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015,

-          w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Reńska Wieś (obręb Radziejów).

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Zapytania i interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad.