Wójt Gminy Reńska Wieś zaprasza do konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, informacji o konsultacjach oraz projektu wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2018, tj. w dniach od 22 października do 4 listopada 2015r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze. zm.) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 -2018- pobierz plik (*pdf)

Projekt wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016- 2018- pobierz plik (*pdf)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018- pobierz plik (*pdf)

Formularz konsultacyjny- pobierz plik (*pdf)